Rhondda Cynon Taf County Borough Council - Rhondda Heritage Park Ticket Portal

FAQs / Help

Faint o bobl sy'n cael mynd ar daith?

Caiff uchafswm o 25 fod yn rhan o daith. Mae hyn yn cynnwys oedolion a phlant. Bydd rhaid i bawb gael tocyn dilyn ar gyfer y daith, beth bynnag eu hoedran.

Hoffwn i ddod ag ysgol neu grŵp mawr - sut mae gwneud hynny?

Ar gyfer lleoedd i ysgolion, anfonwch ebost at Esta.Lewis@rctcbc.gov.uk

Ar gyfer archebion grŵp, e-bostiwch DerbynfaParcTreftadaeth@rctcbc.gov.uk

Fel arall, ffoniwch 01443 682036 i gael rhagor o gymorth.

 

Ydy'r achlysur ar gyfer trigolion RhCT yn unig?

Nac ydy, mae croeso i bawb.

Pryd dylwn i gyrraedd yr achlysur?

Dylech chi gyrraedd y safle 10 munud cyn amser eich sesiwn.

Beth mae pris y tocyn yn cynnwys?

Bydd pris eich tocyn yn cynnwys mynediad i'r Ganolfan Ymwelwyr a'r daith dan ddaear yng nghwmni tywysydd.

Pa weithgareddau eraill sydd ar y safle?

Oni bai ei fod yn rhan o ddiwrnod/achoysur penodol, bydd gweithgareddau ychwanegol ar y safle.  Mae eich tocyn yn cynnwys mynediad i'r Ganolfan Ymwelwyr.  Byddwch chi'n cael cerdded o amgylch yr arddangosfeydd a'r oriel yn ogystal ag ymweld â siop Craft of Hearts a Chaffi Bracchi.

Oes angen i fi argraffu e-bost cadarnhad fy archeb?

Does dim angen argraffu. Bydd angen ichi ddangos yr e-bost i'r aelod o staff fydd yn eich croesawu chi.

Ga i fynd â phram ar y daith?

Cewch chi ddod â'r pram ar y safle ond fydd dim modd ei ddefnyddio ar y daith.

Sut mae modd cadw lle?

Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n prynu tocynnau ymlaen llaw ar-lein www.parctreftadaethcwmrhondda.com

Oes modd defnyddio cadeiriau olwyn a chymhorthion cerdded eraill ar daith?

Oes, cewch chi ddefnyddio cadair olwyn a chymhorthion cerdded ar y daith. Byddwn ni'n gofyn i chi a oes gennych chi unrhyw un o'r rhain ar adeg archebu.

How many are permitted on tour?

A maximum of 25 are permitted on tour. This includes all adults and children. Everyone on tour must have a valid ticket regardless of age.

How do I book?

Booking in advance is essential. Book online at www.rhonddaheritagepark.com

I’d like to bring a school or large group – how do I book this?

For School bookings please email Rhpreception@rctcbc.gov.uk

For group bookings please email Rhpreception@rctcbc.gov.uk

Alternatively please ring 01443 682036 for further assistance.

When should I arrive at the event?

You should arrive at the venue at least 10 minutes prior to your tour start time.

What is included in the ticket price?

Your ticket price will include entry to the Visitor Centre and the guided underground tour.

What other activities are on site?

Unless part of a specific event day there will be additional activities on site.  Your entry includes admission to the Visitor Centre.  You will be able to walk around the exhibitions and gallery area as well as visit Craft of Hearts and Café Bracchi.

Do I need to print my email booking confirmation?

No need to print, just show your confirmation email to reception on arrival.

Can I take a pram on the tour?

You can bring the pram on site but it will not be permitted on the tour.

Are wheelchairs and other walking aides allowed on tour?

Yes all wheelchairs and walking aides are permitted on the tour. You will be asked if you have any of these at the time of booking.

How do I book ?

It is advisable to book tickets in advance online www.rhonddaheritagepark.com

What if I am late for the tour ?

If you are late for the tour it may be possible to add you on to the tour.  This may mean that you will miss some elements of the tour.  If there are spaces available we will join you on to the next available tour if this is suitable.

Special Events

Any FAQs for special events will be included in your booking confirmation.

Beth fydd yn digwydd os bydda i'n hwyr ar gyfer y daith?

Os byddwch chi'n hwyr ar gyfer y daith, mae'n bosibl y bydd modd i chi ymuno â'r daith nesaf.  O ganlyniad i hyn, mae'n bosibl y byddwch chi'n colli rhai elfennau'r daith.  Os bydd lleoedd ar gael, byddwch chi'n ymuno â'r daith nesaf sydd ar gael, os bydd hyn yn addas.

Achlysuron Arbennig

Bydd cwestiynau cyffredin am achlysuron arbennig i'w gweld yn eich neges gadarnhau.